Oferta
sekcja

Oferta biura projektowego

Nasze biuro specjalizuje się w realizacji zleceń na projekty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych włączając w to budowy nowych, przebudowy i rozbudowy elektroenergetycznych sieci niskiego i średniego napięcia, stacji transformatorowych z przyłączami, sieci oświetlenia ulicznego, monitoringu. Poza tym zajmujemy się też opracowywaniem założeń i projektów, mających na celu wprowadzenie nowych źródeł zasilania jakimi są np. panele fotowoltaiczne. Ponadto możemy też przygotować szczegółowy kosztorys prac instalacyjnych, sprawować w tym zakresie nadzór autorski lub inwestorski, przeprowadzić pomiary końcowe do dokumentacji potrzebnej dla uzyskania odbioru inwestycji.

Projektowanie

W ramach projektowania instalacji elektrycznych najczęściej współpracujemy z urzędami gmin i developerami. Sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej wymaga, poza opracowaniem koncepcji, schematów i kosztorysu, przygotowania wniosków o ustalenie warunków przyłączania, a także, w przypadku inwestycji publicznych, wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji. Uzyskujemy wypisy z rejestrów gruntów i różnego typu map oraz uzgodnienia z odpowiednimi organami administracyjnymi i urzędowymi. Do naszych zadań należy też wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę. W ramach tej dokumentacji przygotowujemy również projekty wykonawcze. Nierzadko w ramach prac przygotowawczych do projektu, szczególnie przy przybudowach i modernizacjach, konieczne jest sporządzenie mapy stanu aktualnego wraz z dokładną inwentaryzacją. W ramach tych prac dokonujemy przeglądów stanu technicznego (określamy rezystancję na podstawie pomiarów) i dopiero wtedy możemy zająć się sensu stricto powierzonym zadaniem projektowym.

W szczególności nasze biuro przyjmuje zlecenia na wykonanie projektów:

 • wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
 • instalacji wykrywania i sygnalizacji zdarzeń pożarowych,
 • sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych:
  • niskiego napięcia – nn (0,4kV),
  • średniego napięcia – SN (15kV),
 • sieci transformatorowe (15/0,4kV):
  • słupowe,
  • wnętrzowe: kontenerowe i wkomponowane.

Nadzór

Inwestycje budowlane nieodzownie łączą się z wykonywaniem nadzoru. W tym względzie nasze biuro może przyjąć zlecenia na sprawowanie nadzoru autorskiego bądź inwestorskiego nad budową sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz sieci elektroenergetycznych.

Pomiary

Nasze usługi obejmują także wykonywanie pomiarów oraz sporządzanie odpowiednich protokołów na potrzeby odbioru i dopuszczenia do użytkowania instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych. Ponadto wykonujemy również audyty istniejących instalacji zarówno do celów projektowych jak i inwentaryzacyjnych.

Kosztorysowanie

Podejmujemy się także opracowywania szczegółowych kosztorysów na podstawie projektów i opracowań instalacji i sieci. Dla inwestorów kwestia wyceny realizacji projektu przed rozpoczęciem jego wykonywania jest sprawą niezwykle istotną, gdyż może zaważyć na decyzji o wprowadzeniu w życie danego projektu. Mając to uwadze niezwykle skrupulatnie podchodzimy do tego zagadnienia starając się uwzględnić różnego rodzaju przeszkody, które mogą się pojawić w trakcie realizacji, oraz oszacować wartość ich wpływu na realizację.

google logo